Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Hallagerbakken borettslag

Rammeavtale mellom VVS Gruppen AS og Hallagerbakken borettslag

Print Friendly, PDF & Email

Borettslaget har igangsatt et arbeid med å forenkle, formalisere og forbedre rammeavtaler med ulike leverandører. Her er avtalen vi har på VVS-området i sin helhet, hvor vi kun har tatt ut prisene (av konkurransehensyn) borettslaget betaler. Det beboerne betaler når de bruker tjenester her privat ligger åpent.

============================================

Rammeavtale mellom VVS Gruppen AS og Hallagerbakken borettslag

1. Fagområde/tjenester
Denne rammeavtalen gjelder VVS-området (varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk), eller rørlegger-tjenester som folk flest vil kalle det. Hensikten med rammeavtalen er å ha ryddige og praktiske forhold avklart slik at vi på en enkel måte kan få rekvirert riktig bistand, få arbeidet utført på en fagmessig god måte og at kritiske forretningsmessige forhold er avklart.

2. Priser og avtaleperiode
Denne rammeavtalen inneholder tre standardpriser:

 • en fast pris på «diagnosekonsultasjonen» (den inkluderer «alt»; oppmøte, tidsbruk etc)
  • Avtalt pris: kr xx,- inkl. mva. Dette inkluderer 0,5 time arbeid på arbeidsstedet. I prisen er transport tur-retur, utfylling av dokumentasjon mm. inkludert.
 • normal timepris til borettslaget og normal fastpris på ting som oppmøte/gebyrer etc (som har en tendens til å være lagt på  enhver regning:
  • Avtalt timepris utover den halve timen: kr xx,- inkl. mva
  • Avtalt fastpris: kr xxx,- pr. oppmøte for servicebil.
 • og en tilsvarende timepris/tilleggspris for beboerne i borettslaget, som de kan forvente å få dersom de bestiller firmaet privat:

Disse prisene kan indeksreguleres årlig (i januar), ellers holdes prisene fast

Normalt vil borettslaget be om oppdragspriser for mellomstore-/store prosjekter.

Alle tidligere avtaler mellom partene utgår med inngåelse av denne avtalen. Dette er en rullerende årlig avtale som kan sies opp gjensidig med to måneders varsel.

3. Første konsultasjonen
Avtalen innebærer at styret eller andelseier kan kontakte VVS Gruppen direkte innenfor denne avtalen og få foretatt en «diagnosekonsultasjon» til en fast pris. Fakturaen for dette kan sendes direkte til borettslaget. Arbeid utført etter denne konsultasjonen og som medfører kostnader for borettslaget, skal avtales på forhånd med styret eller den styret har bemyndiget (f.eks. vaktmester).

Etter konsultasjonen vil styret skriftlig få

 • en kort beskrivelse av situasjonen som både fagfolk og lekfolk forstår
 • en kort anbefaling av et eller flere mulige tiltak for å håndtere problemet
 • om mulig, et tilbud eller prisestimat på hva tiltaket/-ene vil koste

I tillegg skal det ligge en kort begrunnet vurdering om hvorvidt dette er noe som har sin årsak i normal svekkelse pga. tekniske eller byggningsmessige forhold, eller om dette mest sannsynlig er knyttet til bruk/misbruk fra andelseiers side (tidligere eller nåværende). Dette er ikke ment å være en «juridisk dom», men en fagvurdering som skal hjelpe styret å avgjøre om hvem det er som skal bære kostnadene.

NB! Det vil imidlertid alltid kunne oppstå situasjoner der man må bruke skjønn. Dersom man f.eks. kan ordne problemet mens man er der første gang innenfor en timer arbeid og materialkostnadene er minimale (f.eks. under kr 1000,-), kan man gjøre jobben ferdig med en gang. Fakturaen med resten av «diagnoseinformasjonen» kan sendes borettslaget, forutsatt at ikke andelseier der og da har akseptert at dette er hans/hennes kostnadI siste tilfelle trenger ikke borettslaget å involveres noe mer.

4. Vakttelefon
Fagområdet kan fort omfatte kriselignende situasjoner. Beboerne og styret har et telefonnummer som i utgangspunktet er betjent mellom kl. 24.00 og 07.00, og som man kan kontakte ved kriselignende situasjoner.

I skrivende stund er det disse nr:

 • Sentralbord: 22 04 04 06
 • Vakttelefon: 948 80 836

5. Rekvirering/bestiller
Det er kun styremedlemmer eller den styret gir fullmakt som kan bestille tjenester fra VVS Gruppen der dette kan medføre kostnader for borettslaget. Normalt foretas bestillinger skriftlig via epost (til post@vvsgruppen.no med kopi til  jan@vvsgruppen.no). En bestilling skal alltid inneholde informasjon om ansvarlig person internt i borettslaget.
Leverandøren er ansvarlig for at kontaktinformasjon til dem er oppdatert.

6. Dokumentasjon
All dokumentasjon (kart, tegninger, løsnings-skisser, innsamlet informasjon om enkeltoppdrag etc) som opparbeides i forbindelse med oppdrag for Hallagerbakken borettslag, er borettslagets eiendom.  Leverandøren forplikter seg til å avlevere dette elektronisk i vanlige lesbare formater (f.eks. standard formatet til Excel, åpent pdf-format etc).  Hensikten med dette er at vi skal kunne bruke disse rådataene for å vurdere vedlikeholdstiltak, kjenne historien til de enkelte anlegg/adresser m.m.

Leverandøren vil avlevere kundedata elektronisk for oppdrag utført i Hallagerbakken 32 til og med 96,
via Excel-formatet der følgende må fremkomme for hver hendelse/hvert oppdrag:

 • Nøyaktig adresse
 • Beskrivelse/diagnose for hver situasjon og
 • Hva som ble gjort med dette.

Dette gjøres fortløpende til <styret@hallagerbakken.no>  i januar for foregående år. Ved inngåelsen av denne avtalen skal også leverandøren innen 30 dager ha gitt borettslaget en tilsvarende dataoversikt over det man har registrert av oppdrag og arbeid per i dag i borettslaget.

7. Faktura
https://hallagerbakken.no/styrearbeid/om-fakturaer-til-hallagerbakken-borettslag/

8. Annet
Borettslaget er opptatt av å få et sikrere nærmiljø ved både å begrense trafikk i området og regulere hvordan man ferdes med biler i tilfeller der man må bruke bil. Borettslaget har hatt en del vansker, spesielt med unge håndverkere, angående dette, og ber leverandøren være spesielt tydelig på at håndverkerne skal opptre aktsomt i Hallagerbakken. All kjøring innenfor borettslagets eiendom skal foregå i gåfart.

Oslo, 28. august 2014

VVS-Gruppen AS
v/Jan Vidar Bergersen
Ravnåsveien 1, 1254 Oslo
post@vvsgruppen.no
og

Hallagerbakken borettslag
v/Bjørn Tommy Tollånes

Comments are closed.