Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen

Generalforsamling er borettslagets øverste myndighet. Her kan de oppmøtte andelseierne fatte vedtak som har stor betydning for beboerne i borettslaget. Et borettslag er et selvstendig og selvstyrende boligselskap, og både generalforsamlingens og styrets myndighet, rettigheter og plikter er lovregulerte.

Når og hvem
Generalforsamling i borettslag skal holdes innen 30. juni. Hallagerbakken har normalt generalforsamlingen etter påske, i april. Innkalling sendes til andelseierne minst en uke før møtet avholdes. Innkallingen skal inneholde saksliste, regnskap og skjema for fullmakt. Hallagerbakken borettslag har tradisjon med også å informere om årets budsjett samt å avgi en skriftlig orientering om hva som har skjedd fra siste generalforsamling. Styreleder i borettslaget har møteplikt, i tillegg kan andelseiere eller person med fullmakt og eventuell rådgiver, styremedlemmer, regnskapsfører og revisor møte.

Fullmakt
Med fullmakt menes stedfortreder som kan gi stemme. Skjema for fullmakt finner du bakerst i innkallingen til generalforsamlingen. Hvor mange fullmakter kan en person ha? En grei huskeregel er at du kan stemme for deg selv, og en til, altså «ha en stemme i hver hånd».

Nominasjon og valg av styre
Jf. Borettslagsloven skal fullkomment styre være på plass etter avholdt generalforsamling. Om ikke annet kommer frem av vedtektene, velges styret for 2 år om gangen. I Hallagerbakken brl tilstreber vi kontinuitet ved at halvparten av styremedlemmene velges innfor to år annet hvert år (i tillegg til styreleder) mens vara-medlemmene velges for et år av gangen.

Det er ingen begrensning på hvem som kan sitte i et borettslagsstyre. Alle som er myndige, kan velges, og det er ikke noe krav om at du må være andelseier. Normalt er det likevel andelseiere i borettslaget som velges inn i styret.

Noen selskaper, som Hallagerbakken borettslag, har valgkomite som nominerer styremedlemmer, men det er også tillatt å komme med benkeforslag. Det kan gjøres i forkant eller på generalforsamlingen. Gjøres det i forkant, sendes forslaget enten til valgkomiteen for de borettslagene som har det, eller direkte til styret. Alle myndige personer kan nomineres til styreverv i borettslag.

Hvilke saker kan tas opp?
Kun de saker som er listet opp i innkallingen kan behandles på generalforsamlingen. Andelseierne kan melde inn saker i forkant. Hallagerbakken borettslag praktiserer en tidsfrist for valgkomiteen og innkomne forslag til generalforsamlingen på ca. 5 uker før generalforsamlingen, for å få den med i den ordinære, skriftlige innkallingen til generalforsamlingen. Den konkrete fristen blir annonsert på nettstedet vårt!

I utgangspunktet er ingen sak for liten og ingen for stor, men noen saker egner seg bedre enn andre i generalforsamlingsøyemed. Saker som berører kun én andelseier o.l. blir ikke behandles på generalforsamlingen. Alle forslag som skal behandles på generalforsamlingen skal ha et skriftlig formulert vedtaksforslag som man kan stemme over.

Råd om forslag. Hver forslag bør begrunnes og argumenteres for, og dersom det medfører bruk av styrets kapasitet eller bruk av ressurser (ofte penger) bør dette estimeres. Og det skal være mulig å stemme ja eller nei til forslaget.

(Styret har selvstendige rettigheter og plikter, og et av dem er å bidra til forsvarlig økonomisk drift. Dersom et forslag på generalforsamlingen går igjennom som styret ikke kan stille seg bak, så kan de ignorere det (og dermed muligens blir ‘avsatt’ ved neste mulighet, eller de kan velge å gå av.).

Regler for avstemminger
Ofte fremkommer det i sakslisten hvilke saker som krever vanlig flertall og kvalifisert flertall for å vedtas. (Kvalifisert flertall er to tredjedeler av stemmene avgitt av de fremmøtte ved generalforsamlingen). Men noen saker krever kvalifisert flertall. Det dreier seg bl.a. om endring i vedtektene, endring i antall andeler, fysiske endringer ut over vanlig forvaltning og vedlikehold samt finansiering der banken krever førsteprioritets sikkerhet i eiendommen (som opptak av lån), altså der det foretas rettslige disposisjoner over borettslagets eiendom.

Lovverket
Teksten ovenfor er den viktigste informasjonen om lovverket i kortform. Flere detaljer finner du her: