Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Tanker ang. parkeringsordningen …

Print Friendly, PDF & Email

Hensikten bak parkeringsordningen er
√ at vi skal ha en best mulig parkeringssituasjon for våre beboere og besøkende
√ at vi skal en enkel og effektiv oppfølging av ordningen

I utformingen av ordningen vil vi måtte svare på f.eks.
√ hvordan unngå misbruk?
√ hvordan skape fleksibilitet som ikke skaper mer-administrasjon (for styret) eller dyrere tjeneste fra parkeringsselskapet?

Når noe nytt innføres, må vi forvente reaksjoner – og det er ikke uvanlig å oppdage forbedringsmuligheter underveis! Jeg tenker at det kan være greit å løfte fram noen punkter til avklaringer og/eller til videre diskusjonen:

1. Bortimot som tidligere?
Vi har innført et system som i substans skulle være mest mulig likt det vi hadde, men med noen forbedringer:

 • det nye er at man kan registrere 6t-besøk igjen og igjen. Men det er ingen endring mht. hvor lenge gjestene kan parkere og ordningen med karenstid.
 • avtalt parkering for ansatte i barnehagen er flyttet til taket (i arbeidstiden). Dette frigjør plass på gjesteparkeringen.

Det har også vist seg i innspill og kommentarer at flere tilsynelatende ikke har visst at vi f.eks. har to områder for gjesteparkering, at taket kun er for registrerte beboere, at vi alltid har hatt karenstid på gjesteparkeringen osv.

2. Forbedring, versjon 2
Vi ville/vil praktisere nyordningen en stund for å få erfaringer. Før vi utformet vår løsning, har vi selvfølgelig fått råd fra andre borettslag ut fra hvilke erfaringer de har hatt med elektronisk registrering. Styret har ikke inn noe prestisje i dette og vil gjøre endringer etter en helhetlig vurdering når vi finner det hensiktsmessig.

Vi merker oss innspill som kommer (se nederst i denne artikkelen), spesielt de som blir sendt oss på e-post. Men styret har ikke kapasitet til å kommentere/diskutere alt på FB eller i e-post-dialoger. Det må vi bare be om forståelse for.

3. Elektronisk registrering
De ser ut som de fleste borettslag nå har ordninger med elektronisk registrering for å regulere parkeringen. Dette er blitt såpass vanlig at mange – f.eks. de firmaene som besøker borettslaget vårt  – i det siste uoppfordret og på forhånd har sendt styret sitt registreringsnummer når vi har gjort avtale med dem.

Elektronisk registrering av besøkende og håndverkere representerer en utfordring, eller en jobb, for oss alle. Styret må – i tillegg til sine private besøk – også registrere dem som besøker eller arbeider for borettslaget. Dette er en del av kostnaden vi må ta ved den innførte ordningen. Og for å få de resultatene vi har oppnådd.

5. Spesielle behov
Som før utsteder vi spesialtillatelser ved særlige behov. Dette kan være til håndverkere som trenger parkering over lengre tid, bobiler som trenger parkeringsplass i sommerferien ved besøk til folk i borettslaget, eller besøksvenner som kommer ukentlig. Valg av løsning avhenger av den spesifikke situasjonen, og vi forsøker å tilrettelegge for bl.a. håndverkerparkering i vaktmesterområdet når dette er mulig.

6. Oppfølging av parkeringsselskapet
Vi følger opp parkeringsselskapet når vi blir gjort oppmerksom på noe som gjør en slik henvendelse meningsfull. Vi rapporterer ikke slikt ut på nettsiden eller i sosiale media uten at det er en spesiell grunn til det – akkurat som med oppfølgingen av vaktmesterselskapet, elektrikere og andre. Eksempler på ting som vi har fått avklart med parkeringsselskapet, er:

 • Skiltjungelen“: Vi er ikke fornøyde med skiltjungelen vår. Vi tar sikte på å reformulere alt som står i nærheten av parkeringsplassene. Det er faktisk en liten utfordring å balansere hva som må stå der av juridiske årsaker –  opp mot hva som kan formuleres kort og forståelig for de få som leser skiltene. Her har vi hatt flere frustrerende diskusjoner med parkeringsselskapet, fordi det er mye av dette som er juridisk regulert.
 • Størrelsen på kontrollavgiften (februar 2024): Størrelsen og hvordan boten kan ilegges, er bestemt av myndighetene. Hva er så disse:
  • Kr 330,- når bilen står på lovlig parkeringsplass, men ikke har tillatelsen til å stå der (hos oss: ikke er registrert elektronisk)
  • Kr 660,- når bilen står på parkering-forbudt-områder (f.eks. på innsiden av bommene våre, på skeive over flere parkeringsplasser etc) og når man har overskredet tiden man har lov til å stå på en parkeringsplass. Er man registrert for å stå i 6 timer og blir tatt etter 8 timer, er dermed boten på kr 660,-.
  • Den som har fått bot og ønsker å klage, må gjøre det direkte til parkeringsselskapet.
   PS! Bøter som blir gitt til biler som f.eks. står utenfor flaggstangområdet eller langs veien nedover, kommer fra Bymiljøetaten.
 • Dokumentasjon: Kontrollen gjennomføres slik at registreringsnummeret og bilen blir fotografert under observasjonsrunden med tidsstempling. Dersom bilen fremdeles står der uten tillatelse etter “avtalt ventetid “, kan man ilegges bot. Det blir da tatt et nytt bilde slik at man ser at bilen står på samme sted. Det er denne informasjonen parkeringsselskapet bruker når de svarer på klager.
  På beboerparkeringene, som på taket, er det ingen ventetid. Der kan man ikke stå uten at kjøretøyet er forhåndsregistrert.
 • Feil: Noen (få) har rapportert om at de har opplevd å få beskjed om at de ikke kan få registrert en gjest fordi bilen er i ‘karenstiden’. Det som nok har skjedd er at man litt raskt har trykket to ganger uten at vinduet er blitt oppdatert. Første gangen ble nok bilen registrert, og dersom man har bedt om en e-post-bekreftelse vil man få det bekreftet. (i følge P-Service as). Og for ordens skyld, vårt register er unikt for oss, så en parkering på et annet sted med avtale med vårt parkeringsselskap vil ikke ha betydning hos oss.

Formelt og uformelt har det kommet forslag til mulige forbedringer av selve ordningen, slik den nå er. Flere av disse har vært vurdert tidligere. Litt kort om noen av dem:

a) ‘Hybrid parkering’
Skal vi la (registrerte) gjester kunne få parkere på taket? Så lenge alle må være elektronisk registrert, er dette mulig ut fra kontrollhensyn. Vil vi da unngå at det av og til blir fullt på gjesteparkeringene?

La oss se på noen tall: akkurat nå har vi registrert over 250 «fastboende kjøretøy”. Med fratrekk av 159 kjøretøy for de faste plassene i parkeringshuset betyr dette at vi har et behov for beboerne på ca. 80-100 kjøretøy utenfor parkeringshuset. Flere av disse kjøretøyene skal ikke parkeres hver dag i borettslaget… Vi har 58 «frie» plasser på taket for dette behovet, i tillegg til noen få mot Frivillighetssentralen. Av de 58 «frie» plassene har ansatte i barnehagen mulighet for å benytte dem på dagtid – og noen av plassene benyttes til midlertidige spesialløsninger som vi ordner for folk. Det lille slingringsmonnet vi der har, er godt å ha også om vinteren da det er et evig problem med å fjerne og deponere snø osv.

Selv med litt feilmargin i tallene ovenfor ser det ikke ut som det er lurt å slippe flere til på taket. Problemet med at det blir fullt på gjesteparkeringen er nå kraftig redusert etter de justeringene som er gjort (vi har altså «flyttet» barnehagens ansattbiler til taket, og er enda mer aktiv med få håndverkerbiler til å parkere ved vaktmesterområdet. NB! Etter forhåndsavtale med styret).

b) Lengre ventetid fra observasjon til gul lapp?
Hvor lang tid skal det ta fra en bil blir observert som uregistrert (i parkeringsløsningen vår) til boten kan ilegges? Vi har som de fleste andre borettslag foretatt en test på hvor lang tid det tar å spasere rolig fra parkeringsplassen til innerst i borettslaget –  fra de ulike utgangspunktene. Vi har så lagt inn en ventetid før vi ruslet tilbake (det kan jo være at man ikke får svar hos beboeren, eller får avlevert noe og evt. mottatt en signatur). Den tiden dette tar, pluss en margin, er den malen alle borettslagene har lagt seg på.

Eksempel: Storfjellet og Skovbakken har per i dag lagt seg på den samme ventetiden, mens f.eks. Tirilltoppen og Søndre Åsgården har litt lengre tid. Og vi har nå litt lengre tid enn alle disse…

Dersom vi ser dette fra et kontrollperspektiv, kan vi tenke oss følgende situasjon: En dag kommer kontrolløren innom for å skanne reg.nr. Så venter vedkommende eller tar seg en tur til neste borettslag på ruten, for senere å komme tilbake etter at minimums ventetiden er ute og deler ut gule lapper til de som fremdeles ikke er registrert.

Der gjesten glemmer å si fra eller beboeren glemmer å spørre, er det vel grunn til å tro at det neppe vil gjøre en forskjell om vi legger til noen minutter på ventetiden. Dersom vi øker denne ventetiden kraftig (og tiden blir kjent), kan vi risikere å få flere som tar sjansen på korttidsparkering. Det har vært et problem tidligere.

Hva ‘ventetiden’ bør være, er et av spørsmålene styret gjerne ville få noen erfaringer med før vi eventuelt endret den.

c) Karenstid og tid for besøkende
Intervallene for gjester er per i dag 6 timer (uten karenstid) eller 3 dager med karenstid. Dette er det mest normale i vårt område. Nordskrenten har intervaller på 1, 6, 24 og 72 timer, der alle får 24 timer karenstid, Storfjellet har 4 dagers karenstid etter 3 dagers parkering, mens Skovbakken har 5 dager. Tirilltoppen prøver seg uten karenstid på sine gjesteparkeringer (men de har 6 timer og 3 dagers krav til registrering).

Vi ser egentlig ikke noen årsak til at vi trenger å utfordre karenstiden hos oss på nåværende tidspunkt. Vi kan – som tidligere – ordne med spesialtillatelser for dem som har behov for f.eks. en 14-dagers parkering.

For ordens skyld:  borettslaget har ikke en administrasjon som sitter og venter på noe å gjøre. Man bør i god tid melde i styre-eposten (styret@hallagerbakken.no) når man har en gjest med et spesielt behov.

Tilsvarende ser vi ikke helt nytten av f.eks. å øke intervallspennet til f.eks. 6 timer, 24 timer og deretter 72 timer (3 dager) uten også å legge inn karenstid på alle tidsrommene. Men det er noe som kan diskuteres nærmere forutsatt at parkeringsselskapet kan tilby det – med det verktøyet vi har benyttet og uten ekstra omkostninger.

d) Parkeringsautomat
Kan en parkeringsautomat på gjesteparkeringene være en idé for å regulere bruken?

En parkeringsautomat vil koste ca 100 000 kr inkl montering. Vi må besørge ledning frem til automaten. Hvis vi skulle bestemme oss for å gå til innkjøp av en parkeringsautomat tenker vi at det er nok med en som plasseres på den store gjesteparkeringen oppe, og at den lille gjesteparkeringen nede kan skiltes med henvisning til parkeringsautomaten på den store gjesteparkeringen.

Hvis vi setter opp en parkeringsautomat vil alle, både utenforstående og gjester, ha mulighet til å parkere på gjesteparkeringen. Vi vil ikke kunne ha noen mulighet til å kontrollere om de er reelle gjester eller ikke så lenge de betaler på automaten. Vi vil da være tilbake til der vi var i utgangspunktet før vi startet digital registrering.

e) Andre ordninger
Kan vi lage noen andre forbedringer eller ‘kreative’ løsninger? Vi må jo ikke gjøre som de fleste andre som har slike ordninger… Her er noen andre forslag som er fremmet:

 • At besøkende kun må registrere seg i kontortiden på hverdager, mens utover det er det bare å benytte gjesteparkeringen såfremt det er plass. (nye skilt, -som erfaringen tilsier ikke blir lest av alle og dermed vil det komme nye misforståelser).
 • At parkeringsselskapet kun kontrollerer når de blir tilkalt av styret. (Betydelig mer arbeid for styret, og hvordan skal kontrollen skje kost-effektivt? Med dagens løsninger må vi forvente økte faste kostnader på en slik avtale).
 • At styret kan kansellere enhver bot som er ilagt, uansett ordning (Dette vil medføre betydelig arbeid for styret. Hvordan skal kriteriene for kansellering av en riktig bot være?)
 • At vi har skilt uten den ‘små skrift’… (Da kan ikke noen parkeringsselskap påta seg oppdrag for oss! Myndighetene har krav til hva som skal stå på skiltene.)
 • Parkeringsselskapet har ikke et system som gjør at en gjest kan registrere seg selv slik at beboere kan få varsel på feks. mobil og godkjenne. Det er det systemet vi har i dag som er tilgjengelig, at beboer må registrere gjestene selv.
 • ?

Når vi vurdere forslag tenker vi på:

 • Er det grunn til å tro at tiltaket vil bidra til formålet (mest mulig kapasitet på plassene og minimalt med misbruk)?
 • Kan vi overvåke/kontrollere dette på en rimelig grei måte? Normalt skjer dette via et parkeringsselskap. Hva er deres krav eller prising av ulike løsninger?
 • Styret vil ha minst mulig arbeid med ordningen, – vi har nok av andre oppgaver å ta tak i. Hvordan vil tiltaket påvirke styrets del av arbeidet?
 • Mange tiltak kan i utgangspunktet prøves, men det vil ofte medføre at skiltene må endres (= kostnader) og at økt forvirring om hva som gjelder må kunne påregnes.
 • Kost-nytte vurderinger i form av kostnader for felleskapet, tidsbruk hos styret og/eller beboerne opp mot nytte/gevinst av ordningen.

Parkering utenfor ‘flaggstangsområdet’ blir håndtert av Bymiljøetaten.

Mer om parkering:

Sist oppdatert: 12/03/2024 [BTT]

Comments are closed.