Welcome to Hallagerbakken borettslag   Click to listen highlighted text! Welcome to Hallagerbakken borettslag Powered By GSpeech
Aktuelt

Stiftelsen Holmlia Nærmiljø / Frivillighetssentralen og Hallagerbakken

Print Friendly, PDF & Email

Til generalforsamlingen i 2017 i Hallagerbakken borettslag er det innkommet et forslag om at borettslaget bør trekke seg ut av samarbeidet med Stiftelsen/Frivillighetssentralen. Styret har valgt å legge ut en del informasjon til andelseierne her slik at vi har et best mulig grunnlag å fatte beslutningen på. Nedfor fremkommer bl.a.

 • forslaget
 • styrets oppfølgingsspørsmål til Stiftelsen/Frivillighetssentralen
 • deres svar
 • og videre korrspondanse vil bli lagt ut fortløpende fram til generalforsamlingen til almenn orientering til beboerne.

Hva er Stiftelsen Holmlia Nærmiljø / Frivillighetssentralen?
Til almenn orientering om aktiviteten til Stiftelsen/Frivillighetssentralen viser vi til hjemmesidene (http://stiftelsenholmlia.no/) og årsberetningene:

Noen offisielle tall får man også vi Brønnøysundregistrene (Om Stiftelsen) og tjenester som Proff.no (Om Stftelsen).

1.  Forslaget til generalforsamlingen 2017
Forslag om å trekke all støtte til Frivillighetssentralen og Stiftelsen holmlia nærmiljø
Årlig støtter borettslaget Stiftelsen med ca. 57 000,- til nærmiljøtiltak og drift av frivillighetssentralen. I tillegg betaler vi 17 280,- i abonnement for fire årlige utgaver av Avisen Vår. Vi kjøper også vektertjenesten gjennom Stiftelsen. Det koster oss 75 168,- (+ 18 792,- i MVA) per år. Hvilken fortjeneste Stiftelsen har på dette vites ikke.

Vi mener dette er feil bruk av borettslagets midler. I henhold til Stiftelsens egne årsrapporter har de et meget lavt aktivitetsnivå, med noen få faste aktiviteter, hovedsakelig rettet mot pensjonister og psykisk utviklingshemmede. I tillegg er de flinke til å gi inntrykk av aktivitet ved å trekke frem prosjekter som andre egentlig er ansvarlige for, eller som bare tilfeldigvis foregår i Stiftelsens lokaler. (Se vedlagte årsrapport fra 2015.) Det kan neppe være mer enn noen få beboere i vårt borettslag som deltar på eller på annen måte har direkte glede av Stiftelsens aktiviteter. Hver av disse subsidieres derfor av fellesskapet med et ganske stort beløp.

Avisen Vår er et kapittel for seg. Den er tannløs og uinspirert og for lengst gått ut på dato. Her er det snakk om en og samme person som er journalist og fotograf på nesten alle sakene, som for det meste handler om koseprat med lokale organisasjoner og nyåpnede butikker. Toppen av lavmål opplevde vi da vi i løpet av et års tid kunne lese minst to reportasjer fra de ansattes feriereiser. Fra å være et blad mange visstnok gledet seg til, har dette degradert til et begredelig irritasjonsmoment.

På grunnlag av kvaliteten og omfanget av de aktivitetene og tjenestene Stiftelsen yter, synes vi det er feil å fortsette støtten til Stiftelsen.

Vi har også mer prinsipielle argumenter for at borettslaget ikke bør støtte Stiftelsen. Stiftelsen Holmlia Nærmiljø er en fullstendig lukket organisasjon, med et styre som supplerer seg selv og vedtar sin egen godtgjørelse. Verken vi som mangeårige støttespillere eller de opprinnelige stifterne har noen som helst formell innflytelse over Stiftelsen og dens arbeid. Vi har altså den absurde situasjon at organisasjonen som burde vært den viktigste aktøren for aktivt nærmiljøarbeid på Holmlia er fullstendig udemokratisk og utenfor kontroll av de menneskene den i navnet skal arbeide for.

Dersom borettslaget skal bruke penger på å støtte en nærmiljøorganisasjon må vi ha reell innflytelse og kontinuerlig vurdere om de jobber effektivt og oppnår resultater for oss og vårt nærmiljø. Etter vår mening er det ikke tilfelle med Stiftelsen Holmlia Nærmiljø, og det er heller ikke tegn til at det vil forandre seg til det bedre.

Vi ber derfor generalforsamlingen gi sin støtte til at borettslaget avslutter alle bidrag til og alt kjøp av tjenester fra Stiftelsen Holmlia Nærmiljø og frivillighetssentralen de driver. Vi foreslår også at det opprettes en ny vektertjeneste tilsvarende den vi har i dag, enten direkte med et vekterselskap eller via samarbeid med andre borettslag i nærheten.

Vennlig hilsen

 

2. Spørsmål til daglig leder/Stiftelsen, før behandling i styret av forslaget
På 12. mars 2017 kl. 00.04.26, Styret Hallagerbakken borettslag (styret@styret.hallagerbakken.no) skrev:
Stiftelsen Holmlia Nærmiljø
Frivillighetssentralen

Hei Øistein,

Styret i Hallagerbakken borettslag har 15/3/2017 mottatt et forslag til vedtak på årets generalforsamling, som går ut på å kutte all støtte til Stiftelsen Holmlia Nærmiljø og Frivillighetssentralen. (Vedlagt nedenfor.) Styret har ikke tatt stilling til om vi skal støtte forslaget eller ikke. Dette vil bli tatt opp som sak på styremøte 14. mars. For å kunne ta en beslutning på best mulig grunnlag vil vi gjerne la dere komme med et skriftlig motsvar, og gjerne inkludere mer detaljert informasjon om organisasjonens struktur, økonomi og aktiviteter.

Vi er spesielt interessert i:

 • Hvilken formell tilknytning har vårt borettslag til Stiftelsen? I vårt arkiv finner vi kun en usignert avtale om bomiljøtjenester.
 • Hvor mange/hvilke borettslag støtter Stiftelsen økonomisk?
 • Hvor mange personer deltar på de forskjellige aktivitetene i Stiftelsens regi?
 • Hvor mange frivillige bidrar til Frivillighetssentralens arbeid, og på hvilken måte?
 • Er det noe økonomisk og organisatorisk skille mellom Frivillighetssentralen og Stiftelsen forøvrig?
 • Er Frivillighetssentralens aktiviteter kun åpne for beboere i støttende borettslag, eller er det kun leie av lokalene som skjer med premiss at leietaker kommer fra tilknyttet borettslag?
 • I aktivitetsrapporten fra 2015 nevnes en hel rekke aktiviteter som i varierende grad høres ut som noe Stiftelsen har ansvar for og gjennomfører. Vi vil gjerne vite mer om hvilke aktiviteter som reelt sett er deres, og hva deres aktivitet er i forhold til de andre.
 • (Hvis dere har årsrapport fra 2016 klar, tar vi gjerne imot den også.)
 • Hva får Stiftelsen av offentlig støtte, og til hva?
 • Hva brukes pengene til? Utfra det overordnede regnskapet vi har tilgang til (for 2015), er det ikke mulig å se hva som kommer inn fra hvor og til hvilket formål, og heller ikke hva som brukes på de forskjellige delene av driften, som Frivillighetssentralen, bomiljøtjenesten, Avisen Vår og eventuelle prosjekter med eget budsjett, øremerkede midler e.l.
 • Betaler Stiftelsen leie for lokalene dere disponerer?
 • Hvor mange ansatte er det, og i hvilke roller?
 • Hvilke planer har Stiftelser for fremtiden?

Som dere skjønner ønsker vi å få et klart og detaljert bilde av organisasjonen og virksomheten skriftlig før vi tar vår beslutning. Vi beklager at dette kommer på kort varsel, men det er dessverre ikke til å unngå, på grunn av strenge tidsfrister i forbindelse med innkalling til generalforsamlingen.

Mvh,
Bjørn Tommy Tollånes
Styreleder

3. Svar fra styrelederen for Stiftelsen
På 14. mars 2017 kl. 14.40.11, Arne H Waag (epostadressen) skrev:

Hei Bjørn Tommy.

Fikk e-posten din fra Øistein på mandag, og det er for kort frist til å kunne svare fyldesgjørende på din henvendelse. Både Øistein og jeg har belagt både mandag og tirsdag med avtaler. Jeg ønsker dessuten å ta opp saken med styret og har i dag vært i kontakt med nestleder for å behandle saken raskt i et AU-møte. I og med at forslaget (brevet) om å trekke seg som samarbeidspartner med stiftelsen er vedlagt dine spørsmål på mail, er saken viktig for styret da det framkommer en del overaskende kritikk.

Den formelle tilknytningen til stiftelsen er en samarbeidsavtale som løper inntil en av partene trekker seg. Siste oversikt jeg har, er 25 avtalepartnere. Det organiserte frivillighetsarbeidet i frivillighetssentralens regi var for 2016 ca.5 årsverk, men i tillegg deltar mange som frivillig i ulike arrangement. Styret i stiftelsen er også styre for frivillighetssentralen, hvor frivillighetssekretæren har møteplikt. Kravet til regnskapsførsel er at vi er 2 separate avdelinger, og ellers når det gjelder organisasjon og forretningsdrift, følges lover og regler for stiftelser. Ellers har vi et godt samarbeid med revisor som sikrer at kravene fra Stiftelsestilsynet ivaretas. Frivillighetssentralen driftes av stiftelsen, og sentralen har økonomisk støtte til 2/3 av en stilling fra Kulturdepartementet. BU svarer for husleiekostnadene til Omsorgsbygg KF, og mye av de frie nærmiljømidlene stiftelsen disponerer, går med til drift av frivillighetssentralen. Det meste av aktivitetene som iverksettes av sentralen, er områdebestemt for Holmlia, men på de områdene vi disponerer midler fra våre samarbeidspartnere, avgrenser vi tilbudet. Når det gjelder utleie, har vi i avtalen med bydelen fått begrensninger med hensyn til kommersiell aktivitet. Vi leier derfor ut til våre samarbeidspartnere i et null-sum-spill som dekker utstyr, strøm, ekstra renhold, vedlikehold etc. Stiftelsen igangsetter ulike prosjekter, av ulikt omfang, hvor egen arbeidsinnsats er egenkapital og hvor offentlige midler, legater etc. dekker de resterende prosjektkostnadene. Vi søker midler både lokalt og på byråds- og departementsnivå. Stiftelsen har 2 ansatte, en daglig leder og frivillighetssekretær, men i tillegg har organisasjonen et arbeidende styre og engasjement i forbindelse med renhold, vaktmestertjenester og prosjektoppfølging.

Vi er i dag i en tidlig fase i utvikling av et mer omfattende prosjekt som oppfølgingstiltak til prosjektet “Vårt Nærmiljø”. Dette er , sammen med satsingen på et nærmiljøsenter, prioriteringen i satsingen framover.

Mvh Arne H Waag

 

4. Styrets innstiling til generalforsamlingen (orientering til Stiftelsen)
16. mars 2017 kl. 14:09 skrev Styret Hallagerbakken borettslag <styret@styret.hallagerbakken.no>:
Stiftelsen Holmlia Nærmiljø Frivillighetssentralen
Hei,

Det formelle vedtaket i styret 14/3 ble dette:
Vedtak – innstilling til GF:
Styret støtter forslaget, med følgende forbehold/presisering: Vedtaket skal ikke være til hinder for deltagelse i eller støtte til Stiftelsen eller tilsvarende organisasjoner i fremtiden, dersom dette anses å være til beste for andelseierne.

Styret ble videre enige om å legge ut forslaget, våre spørsmål og videre korrespondanse med dere i en nettartikkel på www.hallagerbakken.no. Dette gjør at ytterligere tilsendt informasjon og eventuelle argumenter blir tilgjengeliggjort for våre andelseiere før avstemning på vår generalforsamling 19. april. Vi vil også legge ut årsrapportene fra minst de siste par årene. Alt dette vil bli gjort først når innkallingen blir delt ut til andelseierne mellom 8 og 20 dager før GF (sannsynligvis i uke 13).

En litt mer personlig kommentar til saken:
Jeg har ennå til gode å møte noen som ikke støtter helt opp om det vi oppfatter er intensjonene til Stiftelsen og Frivillighetssentralen! Samtidig har jeg også til gode å ikke høre kritiske røster til driften i alle miljøer jeg har vært i der temaet Stiftelsen/Frivillighetssentralen har kommet opp. Kritikken går ikke på at det man gjør er galt, – det er mer de tapte muligheter og det som ikke blir gjort, som er temaene. Noe av det jeg har hørt av synspunkter er:

 • Nettstedet burde ha vært en del av drivkraften for frivilligheten på Holmlia.
 • Lokalene og miljøet burde vært en del av det som stimulerer og tilrettelegger for frivilligheten på Holmlia
 • Bladet i dagens form har gått ut på dato.
 • Frivillighetssentralen på Holmlia er ikke oppfattet som å være tilstede på arrangementer hos Frivillighet Norge eller på Oslo samlingene til frivillighetssentralene – og da spørs man seg om miljøet rett og slett mangler impulser fra andre?
 • Man ser på arrangementene som skjer i regi av Biblioteket på Holmlia, og lurer på hvorfor ikke flere av disse og lignende blir arrangert i regi av eller i samarbeid med andre, av Stiftelsen? Hvor er folkemøtene om:
  • Ladestasjoner og borrettslag.
  • Grønne muligheter i eget bomiljø (for de med grønne fingre).
  • I samarbeid med Nattrevnerne; hva kan vi gjøre selv for å unngå trøbbelatferd blant ungdommene på kveldstid?
  • Hva med de «tøffe spørsmål kveld», et arrangement med de politiske partiene på podiet:
   • Hva kan gjøre for å redusere barnefattigdom i bydelen (og hvordan vil man konkret finansiere det)?
   • Hvordan stimulere mangfold og integrering i praksis, – og samtidig tørre ta opp de vanskelige spørsmålene?
   • (og mange flere temaer, som jeg tror vil trekke folk og samtidig være nyttige for bomiljøet — og som stiftelsen kunne stå bak!)
 • Kurs-aktiviteter basert på frivillighet/lav kursavgift (som lett kunne arrangeres via lokalene deres):
  • Opplæring av nye styremedlemmer (i borettslag/sameier)
  • Skrivekurs for nettsteder (alle styrer i brl og frivillige organisasjoner burde være interessert),
  • Konflikthåndtering – hvordan håndtere uoverensstemmelser mellom folk!
  • Godt hundehold i borettslag – et erfaringsbasert kurs for (kommende) hundeiere?
  • etc
 • Etter bildene og bedømme, så lurer man på hvordan man greier å ha så «hvite» forsamlinger på Tirsdags- og Torsdagsklubbene, når man befinner seg på Holmlia? Hvorfor er ikke rekrutteringen mer mangfoldig?
 • [Og i eget borettslag så ser vi hva vi får til når det gjelder sommerjobbene med ca. 30+ ungdommer i 3 ukers tid hver sommer med meningsfylt arbeid, som kobler dem til bomiljøet, og når vi har samtaler med andre styrer, så ser vi at Stiftelsen/Frivillighetssentralen kunne ha vært organisatoren for sommerjobb-prosjekt på tvers av og delvis i boligselskapene på en helt annen måte enn i dag.)
 • osv

Den kritikken som kommer i forslaget om å være «lukket/ikke demokratisk» er lett å forstå, samtidig som stiftelsesformen i sin egenart er lukket, eller mer presist, uavhengig/selvstendig. Men det er også et valg om man avleverer en veldig generell årsmelding som i dag, eller om man offentliggjør en mer tradisjonell årsmelding der flere ting tallfestes, fra prosjektregnskaper og finanisering til aktivitetstall. Det er også et valgt om styret blir fornyet jevnlig med folk utenfor egen krets.

Jeg tenker at det vil være hensiktsmessig å skriftlig besvare de spørsmål vårt styre har stilt bedre, samt kommentere de kritiske ting dere har hørt fra ulike hold, før vår avstemning i generalforsamlingen, – også med tanke på videre revitalisering av Stiftelsen/Frivillighetssentralen.

Siden styret må forberede både et vedtak som innebærer at vi sier opp samarbeidsavtalen med Stiftelsen, og en fortsettelse, så vil vi nå på vårparten både gå ut å innhente tilbud på vektertjenester m.m. slik forslagsstilleren oppfordrer til, og vi vil informere beboerne (via nevnte webartikkel med tillegg) om den videre korrespondanse med dere.

Mvh Bjørn Tommy Tollånes

 

5. Gamle problemstillinger
Noe av kritikken som kommer i forslaget til generalforsamlingen er ikke ny. Til orientering har vi sakset fra  Bladlusa i januar 2008 (nyhetsbrevet for Nordskrenten borettslag) der følgende sto:

“Til beboerne i Nordskrenten borettslag
Styret i Nordskrenten har i løpet av 2007 arbeidet intensivt med å gjøre bomiljøet enda bedre enn det er. Vi har spesielt engasjert oss i to saker: å styrke Stiftelsen Holmlia (SHN) nærmiljø ved å sørge for tettere, demokratiske bånd mellom borettslagene og SHN samt deltakelse i et fellesprosjekt om fjernvarme som kan gi oss en bedre og rimeligere varmeforsyning enn vi har i dag. Vårt engasjement har dessverre ført til en del uenigheter mellom styret og SHN. Vi ønsker derfor å komme med informasjon om våre aktiviteter på dette område. Hvis ønskelig, kan vi gjerne gjennomføre et beboermøte om temaet i slutten av januar. Vær vennlig å gi tilbakemelding til styret innen tirsdag 22. januarhvis du ønsker et slikt møte! Tilbakemelding kan gis på tlf. 98052055, eller epost, styret@nordskrenten.no

Stiftelsen Holmlia nærmiljø
Stiftelsen Holmlia nærmiljø (SHN) er en viktig institusjon for lokalmiljøet på Holmlia. SHN driver bl.a. frivillighetssentralen, organiserer Natteravnene og bomilijøvekterordningen, og gjennomfører et årlig seminar for styrene i boligselskapene på Holmlia. SHN er også aktiv i forhold til politikerne for at Holmlia skal være et attraktivt sted å bo og at fellesområdene skal fremstå som trivelige møteplasser samt at kollektivtrafikken skal få bedre vilkår. Disse tiltak er av stor betydning for et godt bomiljø på Holmlia. Styret i Nordskrenten har en sterk interesse i at Stiftelsen Holmlia nærmiljø fungerer godt og er vel forankret i lokalsamfunnet.

SHN ble opprettet i 1992 av Nordskrenten brl. sammen med Øvre Ravnåsen brl, Tirillsletta brl og Fjeldlund boligsameie. Fra stiftelsen og fram til 1999 ble styret som øverste organ i SHN valgt av borettslagene og andre organisasjoner på Holmlia. I 1999 ble vedtektene i SHN endret slik at styret er nå selvsupplerende, dvs styret utpeker selv nye styremedlemer, mens borettslagene ikke lenger har noen innflytelse på hvem som velges inn i styret i SHN. I løpet av 2007 stilte Nordskrenten flere kritiske spørsmål til stiftelsen om stiftelsens økonomi og organisering. Svarene vi fikk fra SHN ved styreleder Jan Olav Håven var meget mangelfulle og preget av hemmeligholdelse. Andre borettslag har opplevd liknende. Når det gjelder regnskap over hvordan våre tilskudd til Stiftelsen brukes fikk vi ikke innsyn i disse og må dermed forholde oss til den begrensede informasjonen som finnes i Brønnøysundregisteret. Selv om SHN gjør mye godt for Holmlia, mener vi at det ikke er til beste for lokalmiljøet at Stiftelsen opererer forholdsvis lukket.

Styret i Nordskrenten vet ikke hvorfor SHN ikke vil være åpen med informasjon når det gjelder stiftelsens regnskap m.m. Styret i Nordskrenten synes videre det er uheldig at styret i SHN selv plukker ut nye styremedlemmer når et medlem forlater styret samt at borettslagene ikke har en plass i styret lenger. Det er for så vidt ikke uvanlig for stiftelser å ha vedtekter slik som SHN har, men dette er stort sett stiftelser som forvalter store pengeformuer som noen har etterlatt seg. SHN er ikke en slik stiftelse; det er mer en velorganisasjon. Derfor tilsa de opprinnelige vedtektene også at styret skulle velges av boligorganisasjonene på Holmlia.

Styret i Nordskrenten foreslo i september sammen med de øvrige tre stifterne av SHN overfor styret i SHN at vedtektene i SHN skulle endres slik at styret igjen velges av borettslagene og boligsameiene. Dessverre ble vårt forslag avvist av styret i SHN. Borettslagene som var med på å stifte SHN hadde også et konstruktivt møte med SHN sin daglig leder, Bente Nilsen, i slutten av oktober for at hun skulle legge frem for styret i SHN hvorfor stifterne mente det var behov for endringer av vedtektene. Kort tid etter møtet ble Bente sykemeldt og har nå dessverre sluttet som daglig leder i SHN etter 15 år, noe styret i Nordskrenten sterkt beklager.

Styret har ikke hørt noe i saken fra SHN etter dette. For tiden arbeider vi videre med vårt forsøk på å re-demokratisere SHN .»

Saken endte med at Nordskrenten borettslag m.fl. avviklet samarbeidet/kundeforholdet.

Fra styrleder har vi fått utfyllende informasjon:  Styret i Nordskrenten tok kontakt med Stiftelsestilsynet for å få deres syn på dagens vedtekter.
Konklusjonen var at vedtektene var fattet og de rådet oss til å komme i dialog med SHN slik at man gjennom diskusjon og møtevirksomhet kunne få endret vedtektene tilbake til det opprinnelige.

Det ble avholdt møter med SHN, men vi kom dessverre ikke i havn. Nordskrentens oppfatning er at vi kan ikke støtte en organisasjon når man ikke vet helt konkret hva midlene går til, har ingen innsynsrett i økonomienj utover det sparsommelige info som blir distribuert,  styringsmulighet eller reell påvirkningskraft.

Det ble således fattet styrevedtak om å avslutte samarbeidet med SHN, dette gjelder medlemsavgift inkl. Bomiljøvekter, fjernvarmeprosjektet, samt “Avisen Vår” og styreseminaret på Klekken.

Nordskrenten har senere vært med på stiftelsen av “Søndre Nordstrand ENØK” (lignende organisasjon som “fjernvarmeprosjektet”), engasjert Nordstrand Sikkerhet som bomiljøvekter samt utvidet stoff om Holmlia og nærmiljøet både gjennom vår månedlige br.lagsavis “Bladlusa” og Facebook gruppen for egne beboere.

 

Mer informasjon
Styret vil legge ut svar/kommentarer fra Stiftelsen i denne saken dersom det kommer før Generealforsamlingen slik at andelsierne er best mulig orientert om saken.